346

Sample Sentence

Definition:
Category:AllAll,OralOral,WrittenWritten,TitleTitle,TechnicalTechnical
Source:AllAll,DictionaryDictionary,WebWeb
Difficulty:AllAll,EasyEasy,MiddleMiddle,HardHard
10.
For instance, my home telephone number is 62028431 and my home address is No. 346 Beijing Road.
比如我的家里电话号码是62028431,我的地址是北京路346号。
lái yuán hé yōu xiān jí jī hū zǒng shì yǒu yòng de , dàn nǐ bì xū dìng yì shì hé nǐ de xiàng mù de qí tā shǔ xìng 。