Skip to content

capote

US [kə'poʊt]
UK [kə'pəʊt]
  • n.连帽长外套;女式长袍;(斗牛士的)披肩;系有带子的无边女帽
  • Web卡波特;冷血告白;凯波特
Plural Form:capotes  
n.
1.
连帽长外套;女式长袍;(斗牛士的)披肩
2.
系有带子的无边女帽
3.
(可调整的)活动车篷