Skip to content

coronal

US [kə'roʊnəl]
UK [kə'rəʊnəl]
  • n.冠;花冠;冠状物;【解】冠状合缝
  • adj.冠的;花冠的;【天】日冕的;【解】头颅的
  • Web冠状的;冠状面;冠状缝
n.
1.
冠;花冠;冠状物;【解】冠状合缝
adj.
1.
冠的;花冠的;【天】日冕的;【解】头颅的;冠状合缝的;【语】舌尖的