Skip to content

Holmes

US [həʊlmz]
UK [həʊmz]
  • n.霍姆斯;【姓氏】福尔摩斯;霍姆(斯)
  • Web霍尔姆斯;赫尔姆斯;荷姆斯
n.
1.
【姓氏】福尔摩斯; 霍姆斯
2.
霍姆(斯)
3.
Sherlock Holmes 夏洛克福尔摩斯;名侦探;有解答疑难和推理力的人
na.
1.
“Holme”的变体