Hellenist

US 
UK 
  • n.用希腊语的人;希腊语言学家;希腊文化研究者[崇拜者]
  • Web散居各地说希腊语犹太人;希腊文化的影响;卡利尼人
Plural Form:hellenists  
n.
1.
用希腊语的人
2.
希腊语言学家;希腊文化研究者[崇拜者]
3.
【圣】以希腊语为母语的人
4.
十五世纪在欧洲帮助复兴古典文艺的拜占廷希腊人
1.
用希腊语的人
2.
希腊语言学家;希腊文化研究者[崇拜者]
3.
【圣】以希腊语为母语的人
4.
十五世纪在欧洲帮助复兴古典文艺的拜占廷希腊人