knife

US [naɪf]
UK [naɪf]
  • n.小刀;餐刀;菜刀;【机】(切断器的)刃部
  • v.用阴险手段击败;拿小刀切;拿尖刀戳;刀切似地穿过
  • Web刀子;刀具;刀类
Plural Form:knives  Simple Present:knifes  Present Participle:knifing  Past Tense:knifed  
n.
1.
小刀;餐刀;菜刀
2.
【机】(切断器的)刃部;(机器上的)刀具[刀片]
3.
〈诗〉短刀,匕首
4.
【外】手术刀
1.
小刀;餐刀;菜刀
2.
【机】(切断器的)刃部;(机器上的)刀具[刀片]
3.
〈诗〉短刀,匕首
4.
【外】手术刀
v.
1.
〈口〉秘密打击,用阴险手段击败,背叛
2.
拿小刀切;拿尖刀戳
3.
刀切似地穿过
4.
用括刀涂(颜料等)
5.
(刀似地)劈开,穿过
1.
〈口〉秘密打击,用阴险手段击败,背叛
2.
拿小刀切;拿尖刀戳
3.
刀切似地穿过
4.
用括刀涂(颜料等)
5.
(刀似地)劈开,穿过