Skip to content

medusa

US [mə'djusə]
UK [mɪ'dju:zə]
  • n.【希神】美杜莎;【动】水母(体);水母体的;伞盖体的
  • Web梅杜莎;蛇发女妖;蛇发女妖美杜莎
Plural Form:medusas  Plural Form:medusae  
n.
1.
【希神】美杜莎,蛇发女怪
2.
【动】水母(体),水母的;水母体的;伞盖体的