Michigan

US ['miʃigən]
UK [ˈmiʃiɡən]
  • n.密歇根[密执安];【城】密歇根州;密歇根[密执安]湖
  • Web密西根州;美国密西根州;美国密歇根州
n.
1.
密歇根[密执安]
2.
【城】密歇根州,a state of the north-central United States
3.
密歇根[密执安]湖