NETOBIMIN

  • Web奈韦拉平;奈托比胺;非班太尔与尼托吡明
1.
奈韦拉平
技术转让 | 博拓化学 ... 格列齐特 Gliclazide 奈韦拉平 Netobimin 兰索拉唑 Lansoprazole ...
www.botochem.com|Based on 34 pages
2.
奈托比胺
药品名称中英文对照表 - 豆丁网 ... 奈替米星 Netilmicin 奈托比胺 Netobimin 奈韦拉平 Nevirapine ...
www.docin.com|Based on 25 pages
3.
非班太尔与尼托吡明
非班太尔与尼托吡明(Netobimin)均属苯并咪唑类前体药物,即在胃肠道内转变成芬苯达唑(及其亚砜)和奥芬达唑而发挥有效的驱虫效应。
www.ar114.com.cn|Based on 1 page