Skip to content

abnormalities is abnormality's Plural Form

abnormality

US [ˌæbnɔrˈmæləti]
UK [ˌæbnɔː(r)ˈmæləti]
  • n.畸形;反常
  • Web异常;异常情况;不正常
Plural Form:abnormalities  
n.
1.
变体,畸形,反常事物
2.
反常,变态,不规则