analogize

US [ə'næləˌdʒaɪz]
UK [ə'nælədʒaɪz]
  • v.用类推法说明;使用类推法作推理
  • Web以类推来说明;有他的类比;作类似说明
Past Participle:analogized  Present Participle:analogizing  Simple Present:analogizes  
v.
1.
用类推法说明,类推,推论
2.
使用类推法作推理