bluenose

US [b'lunoz]
UK [b'lu:nəʊz]
  • na.〈俚〉拘谨的人
  • Web蓝鼻子号;清教徒;蓝鼻子帆船
Plural Form:bluenoses  
na.
1.
〈俚〉拘谨的人