calicos is calico's Plural Form

calico

US [ˈkælɪkoʊ]
UK [ˈkælɪkəʊ]
  • n.〈美〉印花布;〈英〉白布;花斑动物;女人
  • adj.花的;印花布一样的
  • Web白棉布
Plural Form:calicos  Plural Form:calicoes  
n.
1.
〈美〉印花布;〈英〉白布
2.
花斑动物
3.
〈美俚〉女学生,女人
adj.
1.
〈美〉杂色的,花的;印花布一样的