cognomen

US 
UK [kɒg'nəʊmen]
  • n.姓;(古罗马人的)家名;别名;绰号
  • Web姓氏;别名或绰号;家族名
Plural Form:cognomens  Plural Form:cognomina  
n.
1.
姓;(古罗马人的)家名,第三名;别名;绰号