come mind
Did you mean
Sounds like
come round
苏醒;到来;来到;来;改变;同意;消除怒气;复原;转来;兜回来;恢复;复元;转到;改变意 …
to mind
合...之意
come around
得到;赶上;达到;袭击;向…打来
to my mind
“in my mind”的变体
come right
无事;改正;变好;实现