Skip to content

constructed is construct's Past Tense

construct

US [ˈkɑnˌstrʌkt]
UK [ˈkɒnstrʌkt]
  • v.建造;创立;【语】造(句);【数】作(图)
  • n.结构(物);【语】结构(体);思维产物;构想
  • Web建构;构造;建构的
Simple Present:constructs  Present Participle:constructing  Past Tense:constructed  
v.
1.
构成,建造,建筑,铺设,架设;【语】造(句),作(文);【数】作(图)
2.
构想,创立
3.
解释
n.
1.
结构(物)
2.
【语】结构(体),结构成分
3.
思维产物;构想;【心】构成概念