dehumanizes is dehumanize's Simple Present

dehumanize

US [diˈhjuməˌnaɪz]
UK [ˌdiːˈhjuːmənaɪz]
  • v.使失人性;把(人)看成(动)物;使(艺术作品等)失去个性
  • Web去人格化;人非人化
Simple Present:dehumanizes  Present Participle:dehumanizing  Past Tense:dehumanized  
v.
1.
使失人性;把(人)看成(动)物;使(艺术作品等)失去个性