diastyles is diastyle's Plural Form

diastyle

US 
UK 
  • Web三柱径式
Plural Form:diastyles