diphenylmethylene

US 
UK 
  • n.二苯甲烯基
n.
1.
二苯甲烯基