Go to Bing homepage

echometer

US [e'kɒmɪtə]
UK [e'kɒmɪtə]
  • n.回波计;听诊器;回声仪;回声测深仪
  • Web回声测距仪;回声探测仪;卡尔德意志
n.
1.
回波计
2.
听诊器
3.
回声仪
4.
回声测深仪
5.
回声波
6.
回声测距记录仪
7.
回声探测机
8.
回声探测仪
9.
回声测学记录仪
1.
回波计
2.
听诊器
3.
回声仪
4.
回声测深仪
5.
回声波
6.
回声测距记录仪
7.
回声探测机
8.
回声探测仪
9.
回声测学记录仪