ecumenism

US [ɪ'kju:mənɪzəm]
UK [ɪ'kju:mənɪzəm]
  • n.(基督宗)合一运动精神
  • Web泛基督教主义;普世教会主义;普世教会合一运动
ecumenism
n.
1.
(基督宗)合一运动精神,大公主义the principle or aim of uniting different branches of the Christian Church