episcopacies is episcopacy's Plural Form

episcopacy

US [ɪˈpɪskəpəsi]
UK [ɪ'pɪskəpəsi]
  • n.主教制度;主教职位[任期];主教团
  • Web主教统辖制度;主教统辖之制度;主教品
Plural Form:episcopacies  
n.
1.
主教制度;主教职位[任期]
2.
主教团