epithem

US ['epɪθem]
UK ['epɪθem]
  • n.涂剂
  • Web通水组织;泥罨剂
n.
1.
涂剂