Skip to content

forests is forest's Plural Form

forest

US [ˈfɔrəst]
UK [ˈfɒrɪst]
  • n.森林;(英国)皇家狩猎场;福雷斯特;【男名】男子名
  • v.在…造林;使成为森林
  • Web森林合唱乐团;森林系统;森林篇
Plural Form:forests  
n.
1.
森林,山林
2.
(英国)皇家狩猎场
3.
福雷斯特
4.
【男名】男子名
1.
森林,山林
2.
(英国)皇家狩猎场
3.
福雷斯特
4.
【男名】男子名
v.
1.
在...造林;使长满树林,使成为森林