hotchpotches is hotchpotch's Plural Form

hotchpotch

US [ˈhɑtʃˌpɑtʃ]
UK [ˈhɒtʃˌpɒtʃ]
  • n.(蔬菜,马铃薯,肉等煮的)浓汤;杂烩;混杂物;杂乱的一堆东西
  • Web大杂烩;荤的杂烩;乱七八糟的混杂物
Plural Form:hotchpotches  
n.
1.
(蔬菜,马铃薯,肉等煮的)浓汤;杂烩
2.
混杂物;杂乱的一堆东西
3.
同“hotchpot”