khah

  • Web较;卡;籗仔
1.
就变khah)麻烦中昼顿mä早人三点钟 暗顿 相像(Sio-siäng)早--人(tsá--lâng) 就爱揣(tshuë) 愿意配合的餐厅 提早营业 分享 F…
tw.myblog.yahoo.com|Based on 61 pages
2.
追认教会罗马字提案与教罗台语音节表 - 豆丁网 ... h -ah kah 甲 khah gah ─ hah 合 ...
www.docin.com|Based on 17 pages
3.
籗仔
台语双字词----k, kh, ng, g - 梦生的母录: ... ... 较早( khah-tsá) 籗仔( khah-á) 仔( khat-á) ...
tw.myblog.yahoo.com|Based on 8 pages
4.
较输
复兴国中、黎明国小亲子台语班 ... 较讲 khah-kóng 较输 khah-su 空手 khang-tshiú ...
blog.ilc.edu.tw|Based on 6 pages
5.
较早
Hall of Taiwan Folk Literature... ... 乌鸟生白卵 oo 较早 khah 置 tih ...
cls.hs.yzu.edu.tw|Based on 3 pages
6.
较停仔
教育部电子报《台湾闽南语按呢写》目录连结 -... ... 【遐的】 hia--ê 【较停仔khah-thîng 【法度】 huat-tōo ...
tw.myblog.yahoo.com|Based on 2 pages
7.
较多俗写作
谈当代小说的台语用字 - 台语相褒歌... ... 而用「囊ㄋㄤˊ」拟 lan7 而「较」多俗写作「卡 khah4 宜作「安尔(呢)」,作者以「聂ㄋㄧㄝˋ」 …
tw.myblog.yahoo.com|Based on 2 pages