laagers is laager's Plural Form

laager

US [ˈlɑgərz]
UK [ˈlɑ:ɡəz]
  • n.(用货车等围成的)野营;【军】车阵
  • v.围成车阵;驻扎在车阵内;把(车辆等)围成车阵[临时阵地]
  • Web牛车阵战术
Plural Form:laagers  Present Participle:laagering  Past Participle:laagered  
n.
1.
(用货车等围成的)野营
2.
【军】车阵;(用各种车辆围成的)临时防御阵地;装甲车停车处
v.
1.
围成车阵
2.
驻扎在车阵内
3.
把(车辆等)围成车阵[临时阵地]