Go to Bing homepage

lullaby

US [ˈlʌləˌbaɪ]
UK [ˈlʌləbaɪ]
  • n.催眠曲;轻柔的声音(如微风吹拂声,潺潺流水声)
  • v.唱摇篮曲催眠
  • Web童;催眠摇篮曲;听摇篮曲睡觉
Plural Form:lullabies  
n.
1.
催眠曲,摇篮曲
2.
轻柔的声音(如微风吹拂声,潺潺流水声)
v.
1.
唱摇篮曲催眠