Skip to content

lymphoma

US [lɪmˈfoʊmə]
UK [lɪmˈfəʊmə]
  • n.淋巴瘤
  • Web淋巴癌;恶性淋巴瘤;淋巴肉瘤
Plural Form:lymphomas  Plural Form:lymphomata  
lymphoma
n.
1.
淋巴瘤cancer of the lymph nodes