Skip to content

maneuver

US [məˈnʊvər]
UK [məˈnuːvə(r)]
  • n.演习;谨慎或熟练的动作;花招
  • v.巧妙地移动;用计得到
  • Web机动;调遣;操纵
Plural Form:maneuvers  Present Participle:maneuvering  Past Tense:maneuvered  
maneuver