million metric

Sample Sentence

Definition:
Category:AllAll,OralOral,WrittenWritten,TitleTitle,TechnicalTechnical
Source:AllAll,DictionaryDictionary,WebWeb
Difficulty:AllAll,EasyEasy,MiddleMiddle,HardHard
3.
In the two week period leading up to Valentine's Day, American sales of gold jewelry lead to 34 million metric tons of waste.
在情人节前的两个星期内,美国销售的黄金珠宝引发了3400000吨的金属废弃物。
bù liáng cì jī dá dào yí dìng de fá xiàn zhí shí , jiù huì dǎo zhì xīn lǐ zhàng ài huò xīn lǐ jí bìng 。