Skip to content

noodles is noodle's Plural Form

noodle

US [ˈnud(ə)l]
UK [ˈnuːd(ə)l]
  • n.面条;粉条;傻子;头
  • v.随随便便即兴演奏乐器;探索[钻研]某一主意;想出一个主意
  • Web挂面;面类;炸酱面
Plural Form:noodles  
v.
1.
随随便便即兴演奏乐器
2.
探索[钻研]某一主意;想出一个主意;思考出一个结论
3.
(在电脑键盘上)胡乱击键
4.
愚弄
1.
随随便便即兴演奏乐器
2.
探索[钻研]某一主意;想出一个主意;思考出一个结论
3.
(在电脑键盘上)胡乱击键
4.
愚弄
n.
1.
面条,鸡蛋面;粉条
2.
笨人,傻子;〈俚〉脑袋瓜,头