papacies is papacy's Plural Form

papacy

US [ˈpeɪpəsi]
UK ['peɪpəsi]
  • n.罗马教皇的职位[任期,权限];教皇制度[统治]
  • Web教皇权;罗马教皇职位;教宗篇
Plural Form:papacies  
n.
1.
罗马教皇的职位[任期,权限]
2.
教皇制度[统治]
3.
教皇的继承[系谱]