provincialisms is provincialism's Plural Form

provincialism

US [prəˈvɪnʃəˌlɪzəm]
UK [prəˈvɪnʃ(ə)lˌɪz(ə)m]
  • n.土腔;地方主义;乡下气;地区性
  • Web乡土观念;方言土语
Plural Form:provincialisms  
n.
1.
土腔,方言
2.
地方主义
3.
乡下气,粗野
4.
地区性,褊狭;地方感情,乡土观念
1.
土腔,方言
2.
地方主义
3.
乡下气,粗野
4.
地区性,褊狭;地方感情,乡土观念