renunciations is renunciation's Plural Form

renunciation

US [rɪˌnʌnsiˈeɪʃ(ə)n]
UK [rɪ.nʌnsi'eɪʃ(ə)n]
  • n.放弃;抛弃;弃权;否认状
  • Web弃绝
Plural Form:renunciations  
n.
1.
放弃;抛弃,废弃;弃权;否认状;【法】(对权利等的)放弃声明书
2.
不承认,拒绝,否认
3.
断念;自制;出家