senior high

US 
UK 
  • na.〈美〉高级中学(10--12年级)
  • Web高中;高中部;高中以上
Singular:senior high school  Plural Form:senior high schools  
na.
1.
〈美〉高级中学(10--12年级)