software end

US 
UK 
  • un.软件方面
un.
1.
软件方面

Sample Sentence

Definition:
Category:AllAll,OralOral,WrittenWritten,TitleTitle,TechnicalTechnical
Source:AllAll,DictionaryDictionary,WebWeb
Difficulty:AllAll,EasyEasy,MiddleMiddle,HardHard
9.
The second part focuses on the direct infringement liability of P2P software end users.
第二部分重点分析P2P软件终端用户直接侵权责任。
xiē zi , fáng huá mù xiē zhuàng wù , rú mù xiē zi , wèi le zhī chēng huò fáng huá gù dìng zài mǒu wù shàng , rú yì liáng