spot at

Sample Sentence

Definition:
Category:AllAll,OralOral,WrittenWritten,TitleTitle,TechnicalTechnical
Source:AllAll,DictionaryDictionary,WebWeb
Difficulty:AllAll,EasyEasy,MiddleMiddle,HardHard
6.
A bright spot, at least in the case of AT&T, is the debut of the latest iPhone.
至少AT&T公司在利用首布最新款iphone手机的案例上是一个亮点。
rán hòu , zhǐ chū zài mǎn zú yí dìng de tiáo jiàn xià jī yú zhè xiē xìng zhì kě yǐ yóu yǐ zhī de zhuàng tài biàn quán xiàng liàng gòu zuò xīn de zhuàng tài biàn quán xiàng liàng 。