syntonize

US 
UK 
  • v.【无线】使调谐
  • Web使谐振;共振
v.
1.
【无线】使调谐,使谐振