tachometers is tachometer's Plural Form

tachometer

US [tæˈkɑmətər]
UK [tæˈkɒmɪtə(r)]
  • n.转速计;(飞机等的)速度计;流速计;【生】血流计
  • Web转速表;测速仪;测速器
Plural Form:tachometers  
n.
1.
转速计,旋速计;(飞机等的)速度计;流速计;【生】血流计