Skip to content

telegraphed is telegraph's Past Tense

telegraph

US [ˈteləˌɡræf]
UK [ˈtelɪˌɡrɑːf]
  • n.电报;电讯;电报机;信号机
  • v.电告;打电报;电汇;在揭示板上示出(比分等)
  • Web流露
Plural Form:telegraphs  Present Participle:telegraphing  Past Tense:telegraphed  
n.
1.
电报
2.
电讯
3.
电报机
4.
信号机
5.
(船上驾驶台与轮机之间的)传令钟
6.
(运动比赛等的)报分牌
1.
电报
2.
电讯
3.
电报机
4.
信号机
5.
(船上驾驶台与轮机之间的)传令钟
6.
(运动比赛等的)报分牌
v.
1.
打电报,用电报通知[传送信息],电告
2.
电汇
3.
在揭示板上示出(比分等)
4.
无意中流露
5.
打电报
1.
打电报,用电报通知[传送信息],电告
2.
电汇
3.
在揭示板上示出(比分等)
4.
无意中流露
5.
打电报