Skip to content

twirled is twirl's Past Tense

twirl

US [twɜrl]
UK [twɜː(r)l]
  • v.捻;使滴溜溜地旋转;挥转(手杖等);捻转
  • n.旋转;回旋;捻弄;(花体字的)拉长的笔道
Simple Present:twirls  Present Participle:twirling  Past Tense:twirled  
v.
1.
使滴溜溜地旋转
2.
挥转(手杖等)
3.
捻;捻转
4.
【棒】〈美〉扔(球)
5.
滴溜溜地旋转
6.
【棒】〈美〉扔球,投球
1.
使滴溜溜地旋转
2.
挥转(手杖等)
3.
捻;捻转
4.
【棒】〈美〉扔(球)
5.
滴溜溜地旋转
6.
【棒】〈美〉扔球,投球
n.
1.
旋转;回旋
2.
捻弄
3.
(花体字的)拉长的笔道
4.
〈美俚〉万能钥匙
1.
旋转;回旋
2.
捻弄
3.
(花体字的)拉长的笔道
4.
〈美俚〉万能钥匙