ustox

US 
UK 
  • n.干氧化土;半干润氧化土
n.
1.
干氧化土
2.
半干润氧化土