Go to Bing homepage

viaticum

US [vaɪ'ætɪkəm]
UK [vaɪ'ætɪkəm]
  • n.【罗史】(官员出差的)旅费[供应品];旅行的用费[用品]
  • Web天路行粮;临终圣体;旅行用配备品
Plural Form:viatica  
n.
1.
【罗史】(官员出差的)旅费[供应品]
2.
旅行的用费[用品]
3.
【天主】临终的圣餐
4.
【天主】活动祭坛
1.
【罗史】(官员出差的)旅费[供应品]
2.
旅行的用费[用品]
3.
【天主】临终的圣餐
4.
【天主】活动祭坛