yitou

  • Web日头;伊藤;里头
1.
日头
○太阳曰“日头”(yitou) ○月亮曰“月明” ○过午曰“晌午”(shangwen) ○深夜曰“瞎晚儿” ○昨天曰“夜来” ○打雷曰“打呼雳”...xumeihua华华 6-19
tieba.baidu.com|Based on 202 pages
2.
伊藤
~~~~**日本女人的名字:易播乐 旅游论坛 ... 松本 MATSUMOTO 伊藤 YITOU 安井 YASUYI ...
cn.explore.ne.jp|Based on 24 pages
3.
里头
资中方言_百度百科 ... 里面, limian yimian 里头 yitou 不 摁 eng ...
baike.baidu.com|Based on 1 page